Celem projektu jest sporządzenie opisu wybranego podzbioru czasowników polskich (ok. 200 jednostek) według metodologii ram interpretacyjnych Ch. Fillmore´a. Zamierzeniem prezentowanego projektu jest stworzenie bazy danych, w której zostaną opisane ramy interpretacyjne dla wybranych jednostek czasownikowych. Na opis ramy w bazie składają się:

  1. powierzchniowe własności walencyjne badanych czasowników,
  2. spis ról realizowanych przez poszczególne elementy ramy (w aparacie semantyki predykatowo-argumentowej są to zarówno argumenty, jak i elementy luźne, określające na przykład czas, miejsce, przyczynę itp.),
  3. schematyczny opis sytuacji,
  4. przykłady pochodzące z korpusu oznakowane morfosyntaktycznie i za pomocą znaczników ról.

Zakładamy, że wynikiem analiz będzie ostatecznie semantyczna klasyfikacja czasowników polskich, uwzględniająca ich własności składniowe, semantyczne i pragmatyczne, inna niż dotychczasowe i bardziej przydatna w pracach nad automatycznym i półautomatycznym interpretowaniem tekstów oraz pozyskiwaniem informacji. Baza ram interpretacyjnych będzie tworzona „ręcznie” (tzn. bez wykorzystania metod automatycznych, półautomatycznych itd.), przy wykorzystaniu istniejących korpusów języka polskiego, w których możliwe jest wyszukiwanie jednostek leksykalnych ze względu na ich własności morfologiczne (korpus PWN i korpus IPI PAN). Przy tej okazji powstaną narzędzia dla lingwistów opracowujących bazę.